Disclaimer QuiP® taping

MYPRO B.V.

Toepasselijkheid Algemene gebruiksvoorwaarden

Deze Algemene gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elke toegang tot en gebruik van de Website van MYPRO B.V.. Indien u niet akkoord gaat met de toepassing en/of inhoud van (een deel van) deze Algemene gebruiksvoorwaarden mag u (de informatie op) deze Website niet gebruiken. De Algemene gebruiksvoorwaarden kunnen door MYPRO B.V.te allen tijde gewijzigd worden zonder (voorafgaande) kennisgeving. U wordt daarom geadviseerd de voorwaarden bij ieder gebruik opnieuw door te lezen. De gewijzigde Algemene gebruiksvoorwaarden zijn van kracht vanaf het moment dat ze op deze Website vermeld zijn.

Informatie op de Website

Hoewel MYPRO BV B.V. zich inspant om de informatie op de Website beschikbaar en zo juist, volledig en actueel mogelijk te laten zijn, worden de beschikbaarheid, juistheid, volledigheid en actualiteit van deze informatie niet gegarandeerd en aanvaard door MYPRO B.V.- behoudens indien er sprake is van opzet of grove schuld van MYPRO.- dan ook geen aansprakelijkheid dienaangaande.

MYPRO B.V. aanvaardt eveneens geen enkele aansprakelijkheid voortvloeiend uit gebruikmaking van, het vertrouwen op en/of handelingen verricht of nagelaten naar aanleiding van de Website en de daarop verstrekte informatie, behoudens indien er sprake is van opzet of grove schuld van MYPRO B.V..
In voornoemde gevallen van opzet of grove schuld zal de aansprakelijkheid van MYPRO B.V. te allen tijde beperkt zijn tot vergoeding van de directe schade. U kunt geen rechten ontlenen aan de inhoud van deze Website.

MYPRO B.V. behoudt zicht het recht voor op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en correcties aan te brengen in de Website. MYPRO B.V. is echter niet gehouden de (informatie op de) Website te actualiseren of eventuele fouten te corrigeren.
De informatie op de Website impliceert geen uitbreiding of aanpassing van de eventueel als gevolg van een contractuele relatie met MYPRO B.V. voor u geldende garantiebepalingen.

Toegang tot de Website

MYPRO B.V. garandeert niet dat de Website continu en foutloos functioneert en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het eventueel niet beschikbaar zijn van deze Website. MYPRO B.V. garandeert eveneens niet dat deze Website of de server waarop deze Website ter beschikking wordt gesteld vrij is van virussen en aanvaardt – behoudens indien er sprake is van opzet of grove schuld van MYPRO B.V. – dan ook geen aansprakelijkheid dienaangaande.
Verwijzingen en links naar andere websites

Verwijzingen en links naar andere websites zijn slechts opgenomen ter informatie. MYPRO B.V. is niet verantwoordelijk voor en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de koppelingen naar en de inhoud van deze websites, zelfs niet indien deze sites het logo van MYPRO B.V. bevatten. Wij wijzen u er (ten overvloede) op dat (de inhoud van) deze websites niet door MYPRO B.V. zijn (is) beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid en/of actualiteit.
Het feit dat zich op de Website koppelingen bevinden naar ander websites impliceert niet dat MYPRO B.V. (de inhoud van) deze websites en/of de hierop of via deze websites aanboden producten of diensten goedkeurt, ondersteunt of onderschrijft, zelfs niet indien deze websites het logo of enige verwijzing naar MYPRO B.V. bevatten.
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MYPRO B.V. is het niet toegestaan op een website een koppeling naar een pagina van de Website van MYPRO B.V. te creëren. Ook het koppelen van de Website van MYPRO. aan andere websites, het zogenaamde “framing” alsmede andere soortgelijke handelingen, zijn verboden.

Intellectueel eigendom

MYPRO B.V. en gelieerde vennootschappen behouden alle intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de inhoud en lay-out van de Website, met inbegrip van doch niet beperkt tot teksten, geluiden, afbeeldingen, foto’s, merken, logo’s, data en HTML-code en/of enig ander materiaal.
Het is u toegestaan de Website uitsluitend voor eigen gebruik te raadplegen. Het is u daartoe uitsluitend toegestaan:
a. materialen, uitgezonderd de HTML-code, te printen of te downloaden voor niet-commerciële informatieve en persoonlijke doeleinden op voorwaarde dat onderstaande auteursrechtvermelding in alle reproducties voorkomt;
b. materialen, uitgezonderd de HTML-code, te reproduceren met als doel deze zonder commercieel oogmerk te verstrekken aan een derde voor persoonlijk niet-commercieel gebruik op voorwaarde dat onderstaande auteursrechtvermelding in alle reproducties voorkomt en dat deze derde op de hoogte wordt gebracht van het feit dat deze voorwaarden van toepassing zijn.
Ieder ander gebruik, daaronder begrepen het overnemen, bewerken, vermenigvuldigen, openbaar maken, verspreiden, verkopen, verhuren, opslaan in gegevensbestanden, verstrekken aan derden van de inhoud en/of lay-out van de Website is niet toegestaan behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van MYPRO B.V..

Gebruik

Gebruikers dienen zich op te stellen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker verwacht mag worden. Gebruikers mogen onder meer andere gebruikers niet hinderen of schade toebrengen. Het is gebruikers niet toegestaan uitingen of berichten van racistische of anderszins kwetsende of grove aard te verspreiden via de Website. Het is de gebruikers ook niet toegestaan om racistische of anderszins kwetsende namen te gebruiken op de Website. Dergelijke uitingen, berichten en namen kunnen – naar het vrije oordeel van MYPRO B.V. – onmiddellijk van deze Website worden verwijderd. Het is niet toegestaan virussen of schadelijke programmatuur via de Website te verspreiden of anderzins beschikbaar te stellen.

Privacy statement

Op diverse plaatsen op deze website wordt gevraagd persoonlijke gegevens op te geven zoals uw naam en adres. Daarbij wordt telkens vermeld voor welk specifiek doel deze gegevens gebruikt zullen worden. Indien u prijs stelt op de hoogte te worden gehouden van aanbiedingen van producten en diensten van MYPRO B.V. , kunt u ons toestemming verlenen uw persoonsgegevens hiervoor te gebruiken door dit aan te geven bij het opgeven van uw persoonlijke gegevens.

© 2011 MYPRO B.V.

Algemene gebruiksvoorwaarden en privacy statement

Informatie in de nieuwsbrief

Hoewel MYPRO B.V. zich inspant om de informatie in de nieuwsbrief beschikbaar te maken en zo juist, volledig en actueel mogelijk te laten zijn, worden de beschikbaarheid, juistheid, volledigheid en actualiteit van deze informatie niet gegarandeerd en aanvaardt MYPRO B.V. – behoudens indien er sprake is van opzet of grove schuld van MYPRO B.V. – dan ook geen aansprakelijkheid dienaangaande. MYPRO B.V. aanvaardt eveneens geen enkele aansprakelijkheid voortvloeiend uit gebruikmaking van, het vertrouwen op en/of handelingen verricht of nagelaten naar aanleiding van de nieuwsbrief en de daarop verstrekte informatie, behoudens indien er sprake is van opzet of grove schuld van MYPRO B.V.. U kunt geen rechten ontlenen aan de inhoud van deze nieuwsbrief.

Intellectueel eigendom

MYPRO B.V., respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de inhoud van deze nieuwsbrief, met inbegrip van doch niet beperkt tot teksten, geluiden, afbeeldingen, foto’s, merken, logo’s, data en html-code en/of enig ander materiaal. Het is u toegestaan de nieuwsbrief uitsluitend voor eigen gebruik te raadplegen. Het is u daartoe uitsluitend toegestaan: materialen, uitgezonderd de html-code, te printen of te downloaden voor niet-commerciële informatieve en persoonlijke doeleinden op voorwaarde dat onderstaande auteursrechtvermelding in alle reproducties voorkomt; materialen, uitgezonderd de html-code, te reproduceren met als doel deze zonder commercieel oogmerk te verstrekken aan een derde voor persoonlijk niet-commercieel gebruik op voorwaarde dat onderstaande auteursrechtvermelding in alle reproducties voorkomt en dat deze derde op de hoogte wordt gebracht van het feit dat deze voorwaarden van toepassing zijn. Ieder ander gebruik, daaronder begrepen het overnemen, bewerken, vermenigvuldigen, openbaar maken, verspreiden, verkopen, verhuren, opslaan in gegevensbestanden, verstrekken aan derden van de inhoud en/of layout van de nieuwsbrief is niet toegestaan behoudens schriftelijke toestemming van MYPRO B.V..

Privacy statement

Deze e-mail wordt u gestuurd volgens de anti-spam regelgeving, waarbij u zelf toestemming heeft gegeven om opgenomen te worden in onze database zodat u deze nieuwsbrief kunt ontvangen.

MYPRO B.V. staat niet in voor het virusvrij verzenden van e-mail berichten, om welke reden van de ontvanger wordt gevraagd e-mail berichten bij ontvangst op virussen te controleren.
© 2011 MYPRO B.V.